Ubtmc PHP QR Code


คุณสามารถสร้าง Qrcode จากข้อมูลของคุณ: like that

ใส่ลิงค์เว็บที่ต้องการ:   ความต้องการในการแสดงผล:   ขนาดภาพ QRcode ที่ต้องการ:  

BENCHMARK
till after_raw: 0.223456s
till after_filler: 0.091610s
till after_mask: 0.295036s
till after_encode: 0.000028s
till finish: 0.069616s
TOTAL: 0.679746s