Ubtmc PHP QR Code


คุณสามารถสร้าง Qrcode จากข้อมูลของคุณ: like that

ใส่ลิงค์เว็บที่ต้องการ:   ความต้องการในการแสดงผล:   ขนาดภาพ QRcode ที่ต้องการ:  

BENCHMARK
till after_raw: 0.090585s
till after_filler: 0.030277s
till after_mask: 0.212622s
till after_encode: 0.000041s
till finish: 0.018022s
TOTAL: 0.351547s