Displaying 1 - 50 of 95

ตรวจสอบอัตราหลักทรัพย์ที่ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

หมายเหตุ เป็นราคาประกันโดยประมาณ ซึ่งศาลอาจตีราคาสูงหรือต่ำกว่านี้ก็ได้

ลำดับ ฐานความผิด ข้อหา อัตราหลักทรัพย์ที่ขอประกันตัว
1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ฆ่าผู้อื่น 500,000 บาท ขึ้นไป
2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย พยายามฆ่า 300,000 บาท ขึ้นไป
3 ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย รถส่วนตัว 120,000 บาท
4 ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย รถส่วนตัวหลบหนี 200,000 บาท
5 ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย รถรับจ้าง,รถบรรทุก,รถพ่วง 150,000 บาท
6 ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย รถรับจ้าง,รถบรรทุก,รถพ่วงหลบหนี 300,000 บาท
7 ประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส 50,000 บาท
8 ประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส รถส่วนตัว 100,000 บาท
9 ประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส รถรับจ้าง,รถบรรทุก,รถพ่วง 120,000 บาท
10 ทำร้ายร่างกาย ม.290 ทำร้ายร่างกาย ม.290 180,000 บาท
11 ทำร้ายร่างกาย ม.290 ม.290 ว2 ตายมีเหตุฉกรรจ์ 200,000 บาท
12 ทำร้ายร่างกาย ม.290 ม.297 สาหัส 120,000 บาท
13 ทำร้ายร่างกาย ม.290 ม.298 สาหัสมีเหตุฉกรรจ์ 150,000 บาท
14 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ ม.335 ว.1 ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว 90,000 บาท
15 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ ม.335 ว.2 สองอนุมาตรา 100,000 บาท
16 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ ม.335 ว.3 ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล 120,000 บาท
17 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ ม.336 ทวิ ใช้ยานพาหนะ 150,000 บาท
18 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ ม.357 รับของโจร 90,000-180,000 บาท
19 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ 90,000-200,000 บาท
20 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 90,000-120,000 บาท
21 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.339 150,000-500,000 บาท
22 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.339 ทวิ ว.1 180,000 บาท
23 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.339 ทวิ ว.3 รับอันตรายต่อร่างกาย 200,000 บาท
24 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.339 ทวิ ว.4 รับอันตรายสาหัส 350,000 บาท
25 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.339 ทวิ ว.5 ถึงแก่ตวามตาย 500,000 บาท
26 ปล้นทรัพย์ ม.340 ว.2 มีอาวุธ 300,000 บาท
27 ปล้นทรัพย์ ม.340 200,000 บาท
28 ปล้นทรัพย์ ม.340 ว.3 ว.4 อันตรายสาหัส - ทารุณ 400,000 บาท
29 ปล้นทรัพย์ ม.340 ว.5 ตาย 500,000 บาท
30 ฉ้อโกงทรัพย์,โกงเจ้าหน้า,ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์,โกงเจ้าหน้า,ยักยอกทรัพย์ 90,000 บาท ขึ้นไป
31 ฉ้อโกงทรัพย์,โกงเจ้าหน้า,ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน 90,000 บาท ขึ้นไป
32 บุกรุก ม.365 เหตุฉกรรจ์ 90,000 บาท
33 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดูมาตราที่เกี่ยวข้อง ข่มขืนกระทำชำเรา 200,000 บาท ขึ้นไป
34 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดูมาตราที่เกี่ยวข้อง อนาจาร 120,000 บาท ขึ้นไป
35 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดูมาตราที่เกี่ยวข้อง พรากผู้เยาว์ 180,000 บาท ขึ้นไป
36 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดูมาตราที่เกี่ยวข้อง ธุระจัดหา ม.282-283 120,000 - 500,000บาท ขึ้นไป
37 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดูมาตราที่เกี่ยวข้อง โทรมหญิง 350,000บาท ขึ้นไป
38 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดูมาตราที่เกี่ยวข้อง เจ้าของกิจการค้าประเวณีตาม พ.ร.บ.ค้าประเวณี 180,000บาท
39 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ปลอมเอกสาร ม.265 100,000บาท
40 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ ม.266 150,000บาท
41 ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 120,000บาท
42 ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ เจ้าพนักงานข่มขืนใจ ม.148,รับสินบน ม.149 500,000บาท
43 ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ ฟ้องเท็จ ม.157, เบิกความเท็จ ม.177 90,000 บาท ขึ้นไป
44 ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ ให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.144 90,000 บาท
45 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการให้เกิดอันตรายต่อประชาชน วางเพลิงทรัพย์ ม.217 100,000 บาท
46 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการให้เกิดอันตรายต่อประชาชน วางเพลิงทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์ ม.218 500,000 บาท
47 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ทำให้เกิดดพลิงไหม้โดยประมาท ม.225 100,000 บาท
48 พ.ร.บ.ยาเสพติด ยาบ้า ผลิตนำเข้าหรือส่งออกยาบ้า 500,000 บาท ขึ้นไป
49 พ.ร.บ.ยาเสพติด ยาบ้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาบ้า ไม่เกิน 10 เม็ด 350,000 บาท
50 พ.ร.บ.ยาเสพติด ยาบ้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาบ้า ตั้งแต่ 11-50 เม็ด 500,000 บาท

ศาลแขวงอุบลราชธานี