ระบบรายงานและติดตามผลหมายข้ามเขต

ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่อส่งอิเล็กทรอนิกส์ E-Filing 3

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม cios

คำสั่งการอยู่เวรยาม

ระบบรายงานข้อมูลสถิติคดีข้อหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ระบบบริหารจัดการเอกสารราชการ GDMS

ระบบตรวจสอบการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกัน

ระบบฐานข้อมูลประกัน

ระบบตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดีของศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบบัญชีลงเวลาเข้าร่วมการอบรม Ubtmc Learning

ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์

ระบบแจ้งคำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสร้าง QR CODE

ระบบงานการสืบเสาะและพินิจ Tracing Report System

ระบบติดตามสำนวนคดี Tracking System

ระบบแจ้งคำสั่งศาล

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานสาวเสื้อฟ้า

ระบบส่งคำสั่งศาลพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

ระบบส่งคำฟ้องระหว่างศาลแขวงอุบลราชธานีกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบส่งคำฟ้องระหว่างศาลแขวงอุบลราชธานีกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี