ระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น

ต้อนรับประธานศาลฎีกา

ระบบควบคุมความประพฤติ

ระบบคัดกรองผู้รับคำปรึกษา

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ WFH

คำสั่งการอยู่เวรยาม

ระบบบริหารจัดการเอกสารราชการ GDMS

ระบบตรวจสอบการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกัน

ระบบฐานข้อมูลประกัน

ระบบตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดีของศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบบัญชีลงเวลาเข้าร่วมการอบรม Ubtmc Learning

ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์

ระบบแจ้งคำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสร้าง QR CODE

ระบบงานการสืบเสาะและพินิจ Tracing Report System

ระบบแจ้งคำสั่งศาล

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานสาวเสื้อฟ้า

ระบบส่งคำสั่งศาลพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

ระบบส่งคำฟ้องระหว่างศาลแขวงอุบลราชธานีกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบส่งคำฟ้องระหว่างศาลแขวงอุบลราชธานีกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี