ระบบลางานออนไลน์

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานสาวเสื้อฟ้า

ระบบส่งคำสั่งศาลพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

ระบบส่งคำฟ้องระหว่างศาลแขวงอุบลราชธานีกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบส่งคำฟ้องระหว่างศาลแขวงอุบลราชธานีกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลคดีฟื้นฟูในหน่วยงานยุติธรรม

คำร้องปล่อยตัวชั่วคราวที่คดีขึ้นสู่ศาลสูง

ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลคดีในหน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

ระบบทะเบียนคุมเลขคำสั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร IDP

โปรแกรมรับซองศาลสูง